w Hochozy a na wjaskach
08. 05. 2009

režija:
Mirko Brankatschk, Marcus Staiger j.h.

wugotowanje:
Katharina Lorenz j.h.

graja:
Měrko Brankačk
Torsten Schlosser
Tomaš Cyž
Robert Grzyb
Julija Wollmannec j.h.
Lisa Jakštec
Wiebke Šulcojc j.h.
Anna-Maria Brankačkec
Marian Bulank

aranžementy:
Tasso Schille

Ein musikalisches Fundbüro für verlorene Herzen

FLOPPY DOLLS
Muzikaliski běrow za namakanki a zgubjone wutšoby

Skóńcnje slědk z wjelicno-wuspěšneje koncertoweje turneje, kótaraž jo kupku FLOPPY
DOLLS wjadła pó pódpołudnjowem brjoze Panama-kanala!
Tam njejsu se wuměłcam jano wšykne pušćadla wótwórili, ale teke wutšoby pśisłucharjow. Něnto pak njejo nejlěpša band swěta dlej wótchylona, aby teke žurle w swójej domowni mjazy Błotami a Chóśebuzom rozžagliła.
Bóžko pak jo se muzikantam FLOPPY DOLLS mjaztym to a druge zgubiło: Rejzka, nejdrogotnjejšy drogokamjeń kupki njejo wěcej mjazy nimi.To njewomucne źowćo za wšo póbrachujo wšuźi: prědku, slězy a mjazy wšym. Kak jo Rejzka stawnje groniła: "Mimo mě njeby ta banda daniž zuka zagraś mógła."
Pšawje jo z tym měła! Ako zarownanje za błyšćecu parlicku su FLOPPY DOLLS jadnogo nowego angažěrowali. Ale ten nowy njerozmějo daniž słowcycka dolnoserbski! A togodla njespołnijo nejlěpša band cełego swěta něnto jano kulturny nadawk k rozwjaselenju wutšobow, ale teke komediantiske zawěsćenje k zachowanju našeje rěcy.
Na muzikalisko-komediantiski njepśirunajomny part pórucyjomy Wam dalšny njezabytny wjacork ze žortowanim, šarmom a emocionalnym pódłymjenim Wašych zacuśow!