partnerojo & podpěraćeljo

hospodarstwo & dźiwadło

Pod hesłom „Zhromadnje wuspěšnje: hospodarstwo a dźiwadło“ zrodźištej Zwjazkowy zwjazk srjedźnostawskeho hospodarstwa z.t. Hornja Łužica a NSLDź zhromadny projekt „Cyły swět je jewišćo“.

Z tutym zhromadnym projektom maja so wobstejace wjazby mjez hospodarstwom a kulturu w regionje wutwarić a nahladnosć a image předewzaćow kaž tež „jich“ dźiwadła trajnje zwyšić.

Zwjazkowy zwjazk srjedźnostawskeho hospodarstwa z.t. Hornja Łužica a NSLDź kooperujetej wot lěta 2000. Dobrych 60.000 € su předewzaća regiona za same wuhotowanje foyera wulkeho domu darili. Wjace hač 500 předewzaćow zwurazni zašłe lěta swoju zwjazanosć z NSLDź w pjenježnej podpěrje z efektom, zo přez najwšelakoriše wabjenske akcije tež skutkownje za sebje wabja.

Budyska wokrjesna nalutowarnja – sponsorka čo. 1

Budyska wokrjesna nalutowarnja słuša k wulkim spěchowarjam towarstwow a zarjadnišćow w regionje. Wokrjesnej nalutowarni zaleži na hospodarskim, ale tež na socialnym a towaršnostnym wuwiću wokrjesa a regiona. Dźakowano wuspěšnemu hospodarjenju móže nalutowarnja spěchowanske srědki poskićeć, a to wosebje na dobro dźěći a młodostnych, ale tež za kulturne projekty. Tak nas nalutowarnja hižo lěta jako sponsorka čo. 1 šćedriwje podpěruje – hač Budyske lětnje dźiwadło, dźiwadłowy měsačnik „Theaterplus“ abo kóžde lěto so wotměwacy Swětowym dźeń šulerskeho dźiwadła.

Spěchowanske towarstwo dźiwadła

Spěchowanske towarstwo NSLDź přinošuje z tójšto aktiwitami šěrokemu spektrumej poskitkow Budyskeho dźiwadła z jeho 600lětnej tradiciju. Z tym žiwjensku kwalitu wobydlerjow a hosći stolicy Serbow sobu polěpšuje. Towarstwo ma čiły zajim na tym, nimo stajneho publikuma tež młodych ludźi za dźiwadło, za jeho skutkowanje, ale tež za młodźinski klub dźiwadła zahorjeć. Tohodla tež hižo něšto lět Swětowy dźeń šulerskeho dźiwadła pjenježnje a do wulkeje měry organizatorisce podpěrujemy; wón je so mjeztym z tradiciju stał.

Tež wuspěšne realizowanje njewšědneho knižneho projekta dźiwadźelnika, režisera a awtora Michała Lorenca wo fantastiskich 600 lětach dźiwadła w Budyšinje je spěchowanske towarstwo podpěrowało.

Spěchowanske towarstwo formuluje a zjima wočakowanja swojich čłonow, wopytowarjow dźiwadła a kulturnje zajimowanych ludźi z města a regiona a podpěruje kreatiwne partnerstwa k druhim kulturnym towarstwam.

Zajimujeće so za dźěło spěchowanskeho towarstwa? Chceće so z nami skontaktować?

Waš partner: Falk Winzer
e-mail: fwinzer(at)fawis.de
telefon: 0172 2594163

kooperacije

Sakska ma přewšo bohatu kulturnu krajinu, kotraž je so přez lětstotki wuwiwała. A region Hornja Łužica-Delnja Šleska leži wosrjedź Europy. Z Gerharta Hauptmannowym dźiwadłom Zhorjelc-Žitawa kaž tež z Krajnymi jewišćemi Sakskeje w Radebeulu naše dźiwadło wusko kooperuje. Wuměna inscenacijow steji při tym w srjedźišću.

kontakt

telefon: 03591/584-216
e-mail: kontakt(at)theater-bautzen.de